C-Logic Functions

Live Chats

ช่องการทาง Live Chat ผ่านท่าง Web Site คืออีกช่องทางหนึ่งที่ลูกค้าสามารถสนทนากับพนักงานให้บริการได้ เมื่อมีลูกค้าติดต่อเข้ามาทางช่องทาง Live Chat พนักงานให้บริการสามารถให้บริการข้อมูล หรือรับเรื่องร้องเรียนได้ทันที รวมถึงสามารถเปิดเรื่องการร้องเรียนผ่าน Applications CCRM ได้ทันที

IP-PBX Solution

      IP PBX Solutions คือระบบโทรศัพท์ที่ใช้สำหรับสำนักงานแบบ IP ซึ่งรองรับได้ตั้งแต่ 1- 1,000 สายภายใน อีกทั้งยังรองรับธุรกิจที่มีสาขามากๆและต้องการที่จะสือสารระหว่างกัน  ( VoIP ) ซึ่งจะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างมาก Call Now : 085 108 5588

IVR

  IVR  คือระบบตอบรับอัตโนมัติ ระบบจะบันทึกข้อความเสียงตามเมนูต่างๆของการให้บริการ เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกการให้บริการตามลำดับของเมนูการให้บริการก่อนที่จะให้พนักงานรับสาย ระบบสามารถให้บริการข้อมูลเสียงเพื่อตอบคำถามพื้นฐานแบบอัตโนมัติได้ ระบบต่อเชื่อมระหว่างคนกับคอมพิวเตอร์ โดยอาศัยระบบโทรศัพท์เป็นสื่อกลางในการสื่อสาร ซึ่งระบบจะโต้ตอบกับผู้ใช้ด้วยเสียง ในขณะที่ผู้ใช้จะสั่งการหรือขอรับบริการกับระบบโดยการกดปุ่มตัวเลขบนหน้าปัด โทรศัพท์ เพื่อสั่งงานให้ระบบปฏิบัติการตามที่ผู้ใช้ต้องการ เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์ เน็ตได้   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0851085588

CTI

CTI ( Computer Telephony Interface) : การเชื่อมต่อของระบบ Call Center กับระบบ โทรศัพท์และระบบ  CRM  เพื่อให้การให้บริการของพนักงานและระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถเชื่อต่อกับฐานข้อมูลอื่นๆของลูกค้าได้อีกด้วย Functions ที่สำคัญอันหนึ่งที่เป็นหัวใจของระบบ Call Center คือ CRM  คือ CTI จะเป็นตัวเชื่อมระหว่าง ระบบโทรศัพท์ ระบบ Call Center และ CRM เข้าหากันเพื่อให้พนักงานรับสายได้เห็นข้อมูลของลูกค้าจากระบบ CRM เพื่อใช้ในระหว่างการสนทนาแบบ Real Time   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0851085588

Knowledge Base

    Knowledge Base : KB เป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลและความรู้ แบบห้องสมุดที่พนักงานรับสายจำเป็นต้องใช้ขณะให้บริการข้อมูล ซึ่งจะมีระบบให้ค้นหาและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก โดยข้อมูลนั้นอาจจะอยู่ใน Knowledge Base เองหรือ จะเป็นเพียง Link ไปยังข้อมูลที่อยู่ที่อื่นก็ได้ นอกจากนั้นใน Knowledge Base เองยังมี Expert Directory ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถติดต่อกับ ผู้เชี่ยวชาญได้สะดวก  พนักงานรับสายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเพื่อประสิทธิภาพในหารให้บริการข้อมูลกับผู้ติดต่อ KB สามารถจัดเก็บข้อมูลของท่านได้อย่างไม่จำกัด มี Access Control ดูว่าใครควรดูหรือเขียนอะไรได้บ้าง มีระบบ KB เพื่อดูแลให้ข้อมูลได้เพิ่มพูนขึ้น แม่นยำ ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา   Call Now : 0851085588

Outbound

C-Logic สามารถทำการโทรออกได้ 3 รูปแบบคือ
 1. Manual Call  คือการโทรออกแบบป้อนหมายเลขปลายทางเพื่อทำการโทรออก
 2. Preview Call  คือการเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์เข้ากับฐานข้อมูลลูกค้า เพื่อให้พนักงานได้ทำการศึกษาข้อมูลลูกค้าก่อนที่จะทำการโทรออก โดยการโทรออกนั้น พนักงานสามารถกดหมายเลขที่แสดงบนฐานข้อมูลเพื่อทำการโทรออกได้เลย (Click To Call)
 3. Predictive Call  คือการใส่ข้อมูลที่มีการวิเคราะห์เรียนร้อยแล้วและทำการแจกไปยังพนักงาน ระบบจะทำการโทรออกอัตโนมัติและส่งให้พนักงานรับสายเมื่อสามารถติดต่อลูกค้าได้ ทั้งนี้ระบบจะทำงานร่วมกับ Campaign ต่างๆที่ทำการกำหนดขึ้น
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม  0851085588

C-CRM

          C-CRM ประกอบด้วย 4 ส่วนหลักคือ
 1. Customer Profile คือส่วนฐานข้อมูลของลูกค้าที่หนักงานใช้ในการให้บริการ ฐานข้อมูลประกอบด้วยประวัติของลูกค้า ระบบสามารถเพิ่ม แก้ไขข้อมูลของลูกค้าขณะให้บริการ และยังมีประวัติการติอต่อของลูกค้าอีกด้วย
 2. Ticketing  การรับเรื่องร้องเรียน พนักงานจะใช้ระบบ Ticketing ในการบันทึกเรื่องร้องเรียนต่างๆของลูกค้า รวมถึงประสานงานเพื่อทำการแก้ไขปัญหา ระบบจะทำการบันทึกประวัติการร้องเรียนทั้งหมดและสามารถทำรายงานได้
 3. Knowledge Base คือระบบฐานความรู้ของสินค้าและบริการของบริษัทฯ พนักงานจะค้นหาข้อมูลจากส่วนนี้ในขนะให้บริการ โดยระบบมี Program ในการที่จะให้พนักงานสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
 4. Reporting คือระบบรายงานการทำงานบน CRM ของพนักงานซึ่งสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะ์เพื่อทำการวางแบนและกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม 0851085588

User Interface

   C-Logic Soft Phone คือโปรแกรมสำหรับการใช้งานของพนักงาน ใช้สำหรับการโทรออกและรับสายเข้า ระบบจะแสดงสถานะต่างๆ เช่น
 • Login - Out - Break Time
 • สายที่โทรออกไป
 • สายที่ติดต่อเข้ามา
 • ปริมาณสายที่ได้รับ
 • ปริมาณสายที่ผู้ติดต่อรอคิวอยู่
 • ปริมาณสายที่ไม่สามารถรับได้
 • สามารถบันทึกสถานะการโทรได้
 • สามารถฟังบทสนทนาย้อนหลังได้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 085 108 5588

C-Voice Recording

  
C-Recording :คือระบบบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ ระบบจะทำการบันทึกสายทุกการสนทนา ระบบสามารถเรียกฟังย้อนหลังโดยจะสามารถเลือกจาก
 • วัน เดือน ปี หรือ เวลาใดก็ได้
 • เลือกจาก หมายเลขที่ติดต่อเข้ามาหรือโทรออกไป
 • สามารถเลือกจากหมายเลขภายในหรือชื่อพนักงาน
 • ระบบสามารถแอบฟังระหว่างที่พนักงานกำลังให้บริการอยู่
 • ระบบสามารถเรียกดูรายงานย้อนหลังได้
ประโยชน์ของ C-Voice Recording
 • เพื่อสามารถค้นห้าการสนทนาระหว่างลูกค้ากับพนักงานได้ย้อนหลัง
 • สามารถนำมาประเมิณการให้บริการของพนักงานได้
 • บันทึกบทสนทนาที่สำคัญๆได้
 • เพื่อตรวจสอบการให้บริการของพนักงานได้
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 085 108 5588
ประสบการณ์กว่า 10 ปี

เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านงานระบบ Call Center สามารถรองรับการเติบโตของธุรกิจคุณพร้อมเป็นกำลังในการให้บริการที่ประทับใจกับลูกค้าของคุณ ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

ความสำคัญของระบบ Call Center

ระบบ Call Center แตกต่างจากระบบโทรศัพท์ธรรมดา เนื่องจากระบบ Call Center มี Functions การทำงานที่ดีกว่ามากเช่น มีระบบกระจายสายอัตโนมัติ (ACD) มีระบบ IVR และรบบบันทึกเสียงสนทนา และระบบรายงานที่สามารถตรวจสอบการทำงานของ Agents ได้ อีกทั้งยังมีระบบที่สามารถทำการเชื่อมต่อกับระบบ CRM ได้อีกด้วย ดังนั้นในการให้บริการศูนย์บริการลูกค้าหรือ Call Center จึงจำเป็นที่จะต้องมี Functions ดังกล่าวเพื่อประสิทธิภาพในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ

ทำไมต้องเลือกใช้บริการ Cloud Call Center

Cloud Call Center นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ลูกค้าเรานิยมใช้บริการ เนื่องจากเป็นระบบที่ใช้งานง่าย ประหยัดค่าใช้จ่าย มีความยือหยุ่นในการใช้งาน สามารถเพิ่มลดการใช้งานระบบเป็นรายเดือนได้ สามารถ set up ระบได้อย่างรวดเร็ว ลูกค้าไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องไอทีเพียงแค่มีสถานที่และพนักงานรับสาย นอกนั้นเราจะให้คำปรึกษาแก่ท่านบนงบประมาณและการให้บริการที่ท่านพอใจสูงสุด

จะพิจารณาซื้อหรือเช่าระบบ Call Center ไว้ที่สำนักงานของท่านเลยดีมั้ย

ลูกค้าที่มีงบการลงทุนที่มากเพียงพอและแผนงานการขยายธุรกิจมักจะพิจารณาทางเลือกนี้ เนื่องจากจะทำให้การบริหารการจัดการระบบสามารถดำเนินการได้เองโดยเจ้าหน้าที่ไอทีของลูกค้าเอง หรือต้องการที่จะพัฒนา Application หรือ ระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่เข้าด้วยกัน

ลูกค้าของเรา

LATEST NEWS

Today why No One Is Talking About Essay on Me and What You Need to Do

Today why No One Is Talking About Essay on Me and What You Need to Do Finding Essay since they are pleased to aid students on me our writers make great careers on our website. Kindly mention directions exactly just just what language design you desire your journalist to work well with in your purchase in place of composing paper all on your own. You are able to be confident that individuals’ll find the writer that is ideal you.

Unusual Article Uncovers the Deceptive Methods of Write Me Papers

Unusual Article Uncovers the Deceptive Methods of Write Me Papers The Little-Known tips for Write me personally Papers by yourself and not to purchase research papers on the internet you need to examine the correlation of research summary and ethical considerations if you have made the decision to compose a paper. Needless to say, when you are trying to find a specialist to aid edit your paper, make sure that you can get in touch utilizing the Kibin editors.

Anyone to compose a Cheap Paper may be Fun for everybody

Anyone to compose a Cheap Paper may be Fun for everybody You may count on our article writers even for rushed instructions given that they know very well what youare going through. Our article writers discover how to write unique texts incredibly fast, so you mustn’t worry that individuals won’t deliver your paper in time. It is proper that not all the article writers available to you are similarly good, but time has proven that low-qualified individuals do not endure regarding the industry.

See all our news