UA-178100492-1

System Rental 

 

 

C Logic ให้บริการเช่าระบบ IP Phone หรือ ระบบ Contact Center

โดยติดตั้งระบบไว้ ณ สถานที่ของลูกค้าและคิดค่าบริการเป็นรายเดือน ข้อควรพิจารณาในการเลือก Solution มีดังนี้

  1.     ไม่ต้องการลงทุนซื้อระบบ
  2.     ไม่มีความรู้เรื่องไอที
  3.     มีสถานที่และพนักงานรับสายอยู่แล้ว
  4.     ดำเนินการ Contact Center มาอยู่แล้ว
  5.     ต้องการระบบ Contact Center ที่สามารถตรวจสอบการทำงานของพนักงานได้
  6.     ต้องการระบบ Contact Center ที่สามารถรองรับสายที่เข้ามาพร้อมๆกันมากๆ

วิธีการดำเนินงาน

  1. ศึกษาความต้องการ Contact Center ของลูกค้า
  2. ออกแบบระบบให้เหมาะสมกับการทำงานของลูกค้า