Our Services

Live Chats

ช่องการทาง Live Chat ผ่านท่าง Web Site คืออีกช่องทางหนึ่งที่ลูกค้าสามารถสนทนากับพนักงานให้บริการได้ เมื่อมีลูกค้าติดต่อเข้ามาทางช่องทาง Live Chat พนักงานให้บริการสามารถให้บริการข้อมูล หรือรับเรื่องร้องเรียนได้ทันที รวมถึงสามารถเปิดเรื่องการร้องเรียนผ่าน Applications CCRM ได้ทันที

IP-PBX Solution

 

 

 

IP PBX Solutions คือระบบโทรศัพท์ที่ใช้สำหรับสำนักงานแบบ IP ซึ่งรองรับได้ตั้งแต่ 1- 1,000 สายภายใน อีกทั้งยังรองรับธุรกิจที่มีสาขามากๆและต้องการที่จะสือสารระหว่างกัน  ( VoIP ) ซึ่งจะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างมาก

Call Now : 085 108 5588

IVR

 

IVR  คือระบบตอบรับอัตโนมัติ ระบบจะบันทึกข้อความเสียงตามเมนูต่างๆของการให้บริการ เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกการให้บริการตามลำดับของเมนูการให้บริการก่อนที่จะให้พนักงานรับสาย ระบบสามารถให้บริการข้อมูลเสียงเพื่อตอบคำถามพื้นฐานแบบอัตโนมัติได้

ระบบต่อเชื่อมระหว่างคนกับคอมพิวเตอร์ โดยอาศัยระบบโทรศัพท์เป็นสื่อกลางในการสื่อสาร
ซึ่งระบบจะโต้ตอบกับผู้ใช้ด้วยเสียง ในขณะที่ผู้ใช้จะสั่งการหรือขอรับบริการกับระบบโดยการกดปุ่มตัวเลขบนหน้าปัด
โทรศัพท์ เพื่อสั่งงานให้ระบบปฏิบัติการตามที่ผู้ใช้ต้องการ เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์
เน็ตได้

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0851085588

CTI

CTI ( Computer Telephony Interface) : การเชื่อมต่อของระบบ Call Center กับระบบ โทรศัพท์และระบบ  CRM  เพื่อให้การให้บริการของพนักงานและระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถเชื่อต่อกับฐานข้อมูลอื่นๆของลูกค้าได้อีกด้วย

Functions ที่สำคัญอันหนึ่งที่เป็นหัวใจของระบบ Call Center คือ CRM  คือ CTI จะเป็นตัวเชื่อมระหว่าง ระบบโทรศัพท์ ระบบ Call Center และ CRM เข้าหากันเพื่อให้พนักงานรับสายได้เห็นข้อมูลของลูกค้าจากระบบ CRM เพื่อใช้ในระหว่างการสนทนาแบบ Real Time

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0851085588

Knowledge Base

 

 

Knowledge Base : KB เป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลและความรู้ แบบห้องสมุดที่พนักงานรับสายจำเป็นต้องใช้ขณะให้บริการข้อมูล ซึ่งจะมีระบบให้ค้นหาและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก โดยข้อมูลนั้นอาจจะอยู่ใน Knowledge Base เองหรือ จะเป็นเพียง Link ไปยังข้อมูลที่อยู่ที่อื่นก็ได้ นอกจากนั้นใน Knowledge Base เองยังมี Expert Directory ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถติดต่อกับ ผู้เชี่ยวชาญได้สะดวก  พนักงานรับสายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเพื่อประสิทธิภาพในหารให้บริการข้อมูลกับผู้ติดต่อ KB สามารถจัดเก็บข้อมูลของท่านได้อย่างไม่จำกัด มี Access Control ดูว่าใครควรดูหรือเขียนอะไรได้บ้าง มีระบบ KB เพื่อดูแลให้ข้อมูลได้เพิ่มพูนขึ้น แม่นยำ ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

 

Call Now : 0851085588

Outbound

C-Logic สามารถทำการโทรออกได้ 3 รูปแบบคือ

 1. Manual Call  คือการโทรออกแบบป้อนหมายเลขปลายทางเพื่อทำการโทรออก
 2. Preview Call  คือการเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์เข้ากับฐานข้อมูลลูกค้า เพื่อให้พนักงานได้ทำการศึกษาข้อมูลลูกค้าก่อนที่จะทำการโทรออก โดยการโทรออกนั้น พนักงานสามารถกดหมายเลขที่แสดงบนฐานข้อมูลเพื่อทำการโทรออกได้เลย (Click To Call)
 3. Predictive Call  คือการใส่ข้อมูลที่มีการวิเคราะห์เรียนร้อยแล้วและทำการแจกไปยังพนักงาน ระบบจะทำการโทรออกอัตโนมัติและส่งให้พนักงานรับสายเมื่อสามารถติดต่อลูกค้าได้ ทั้งนี้ระบบจะทำงานร่วมกับ Campaign ต่างๆที่ทำการกำหนดขึ้น

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม  0851085588

C-CRM

         

C-CRM ประกอบด้วย 4 ส่วนหลักคือ

 1. Customer Profile คือส่วนฐานข้อมูลของลูกค้าที่หนักงานใช้ในการให้บริการ ฐานข้อมูลประกอบด้วยประวัติของลูกค้า ระบบสามารถเพิ่ม แก้ไขข้อมูลของลูกค้าขณะให้บริการ และยังมีประวัติการติอต่อของลูกค้าอีกด้วย
 2. Ticketing  การรับเรื่องร้องเรียน พนักงานจะใช้ระบบ Ticketing ในการบันทึกเรื่องร้องเรียนต่างๆของลูกค้า รวมถึงประสานงานเพื่อทำการแก้ไขปัญหา ระบบจะทำการบันทึกประวัติการร้องเรียนทั้งหมดและสามารถทำรายงานได้
 3. Knowledge Base คือระบบฐานความรู้ของสินค้าและบริการของบริษัทฯ พนักงานจะค้นหาข้อมูลจากส่วนนี้ในขนะให้บริการ โดยระบบมี Program ในการที่จะให้พนักงานสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
 4. Reporting คือระบบรายงานการทำงานบน CRM ของพนักงานซึ่งสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะ์เพื่อทำการวางแบนและกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม 0851085588

User Interface

  

C-Logic Soft Phone คือโปรแกรมสำหรับการใช้งานของพนักงาน ใช้สำหรับการโทรออกและรับสายเข้า ระบบจะแสดงสถานะต่างๆ เช่น

 • Login – Out – Break Time
 • สายที่โทรออกไป
 • สายที่ติดต่อเข้ามา
 • ปริมาณสายที่ได้รับ
 • ปริมาณสายที่ผู้ติดต่อรอคิวอยู่
 • ปริมาณสายที่ไม่สามารถรับได้
 • สามารถบันทึกสถานะการโทรได้
 • สามารถฟังบทสนทนาย้อนหลังได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 085 108 5588

C-Voice Recording

  


C-Recording :คือระบบบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ ระบบจะทำการบันทึกสายทุกการสนทนา ระบบสามารถเรียกฟังย้อนหลังโดยจะสามารถเลือกจาก

 • วัน เดือน ปี หรือ เวลาใดก็ได้
 • เลือกจาก หมายเลขที่ติดต่อเข้ามาหรือโทรออกไป
 • สามารถเลือกจากหมายเลขภายในหรือชื่อพนักงาน
 • ระบบสามารถแอบฟังระหว่างที่พนักงานกำลังให้บริการอยู่
 • ระบบสามารถเรียกดูรายงานย้อนหลังได้

ประโยชน์ของ C-Voice Recording

 • เพื่อสามารถค้นห้าการสนทนาระหว่างลูกค้ากับพนักงานได้ย้อนหลัง
 • สามารถนำมาประเมิณการให้บริการของพนักงานได้
 • บันทึกบทสนทนาที่สำคัญๆได้
 • เพื่อตรวจสอบการให้บริการของพนักงานได้

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 085 108 5588

Reporting/Dashboards

screen-shot-2016-11-25-at-1-53-30-pm

C-Reporting : คือระบบรายงานการดำเนินงานของทีม Call Center ทุกสายที่มีการติดต่อเข้ามาระบบจะทำการบันทึกสถานะการทำงานทั้งหมด ซึ่งสามารถเรียกดูรายงานย้อนหลังหรือแสดงบนหน้าจอเพื่อแสดงสถานะ ( Dashboard ) การทำงานงานทีม Call Center เช่น

 • ปริมาณสายที่กำลังติดต่อเข้ามา ณ ขณะนั้นทั้งหมด
 • ปริมาณสายที่พนักงานกำลังให้บริการอยู่
 • ปริมาณสายที่ผู้ติดต่อกำลังรอสายอยู่ทั้งหมด
 • ปริมาณสายที่พนักงานไม่สามารถรับสายได้
 • สถานะทั้งหมดที่พนักงานกำลังให้บริการอยู่
 • ค่าเฉลียที่พนักงานให้บริการในแต่ละสายสนทนา

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 085 108 5588

 

 

 

การให้บริการ

C-Logic Call Center  รองรับและให้บริการ 3 รูปแบบหลักๆ คือ

 1. On Premise : คือการที่ลูกค้าซื้อทั้งระบบและคิดคั้งที่สำนักงานของลูกค้าเอง ลูกค้าจะลงทุนครั้งเดียวทั้งระบบ โดยทางทีมงานจะให้คำปรึกษาการออกแบบระบบทั้งหมดและสอนการใช้งานทั้งผู้ดูและระบบและผู้ใช้งาน
 2. System Rental : คือการเช่าระบบจาก CTC Logic โดยที่ CTC Logic จะเป็นผู้เตรียนระบบไปติดตั้งที่าถานที่ของลูกค้า ลูกค้าจะชำระค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน เหมาสำหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการลงทุนครั้งเดียวและไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ทีมงานจะให้คำปรึกษาตั้งแต่ต้นเพื่อหา Solutions ที่เหมาะสมที่สุด CTC Logic จะดูแลระบบและบริการหลังการขายตลอดอายุสัญญา
 3. Cloud Call Center : คือการที่ลูกค้าเช่าระบบเป็นรายเดือนโดยที่ระบบไม่ได้อยู่ที่สถานที่ของลูกค้า ลูกค้าชำระค่าบริการเป็นรายเดือน เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีพนักงานและสถานที่อยู่แล้ว ขอดีคือลูกค้าไม่ต้องมีความรู้เรื่องระบบและเป็นการลงทุนที่ต่ำมาก

Call Now : 0851085588

Line Id : @clogic