Knowledge Base

 

Knowledge Base คือระบบฐานข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่ไว้ใช้ขณะให้บริการโทรศัพท์ ระบบจะจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ สะดวกต่อพนักงานในการเข้าคนหาข้อมูลขณะสนทนากับผู้ตืดต่อ