ACD

ACD : ระบบกระจายสายอัตโนมัติ ระบบ Call Center จะทำการกระจายสายที่ติดต่อเข้ามาให้กับ Agents โดยอัตโนมัติ ซึ่งการทำงานของ ACD จะช่วยให้ Agents สามารถทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดย ACD สามารถทำได้ดังนี้ Skill Base Routing : การกระจายสายแบบต่างๆ เช่น การกระจายตามความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ, การกระจายสายตามหน้าที่ หรือ Function ของงาน หรือการกระจายช่องทางการติดต่ออื่นๆ ไปยังเจ้าหน้าที่ ที่นอกเหนือจากการติดต่อผ่านโทรศัพท์ Call  เช่น SMS, Email, Fax , Social Mediaโดยการทำกระจายช่องทางการติดต่อเหล่านี้ไปยังเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องนั้นๆโดยตรง Call Blending : จัดการเรื่องการรับสาย Inbound และ การโทรออก Outbound ของเจ้าหน้าที่ให้มีความสมดุลย์ เช่น เจ้าหน้าที่ใน Call Center ที่ทำงานทั้ง Inbound และ Outbound จำนวนสายที่ต้องรับและโทรออก จะต้องมีสัดส่วนที่เหมาะสม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 0851085588